Zwolnienie L4 od lekarza prywatnego

To zrozumiałe, że każdy z nas ma prawo do zwolnienia lekarskiego z powodu choroby czy nieszczęśliwego wypadku. Zanim jednak udamy się do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, warto poznać prawa i obowiązki przysługujące nam podczas zwolnienia lekarskiego.

Zwolnienie lekarskie może zostać wystawione przez lekarza pierwszego kontaktu – lekarz ten jest uprawniony zarówno do wystawiania skierowań na badania, jak i zwolnień. Co więcej, możemy też uzyskać zwolnienie lekarskie od lekarza prywatnego.

Zasiłek chorobowy przysługuje przez okres, w którym występuje niezdolność do pracy z powodu choroby. Trzeba jednak podkreślić, że z takiego świadczenia nie można korzystać dłużej niż 182 dni (chyba, że niezdolność do pracy została spowodowana ciążą lub gruźlicą, wówczas okres ten jest wydłużony – do 270 dni).

Zwolnienie lekarskie jest brane pod uwagę przy ustalaniu prawa do zasiłku – to właśnie ono jest dowodem stwierdzającym czasową niezdolność do pracy ze względu na chorobę czy z konieczności sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny.

Trzeba dodać, że zaświadczenie lekarskie o czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby może zostać wystawione przez lekarza wyłącznie po przeprowadzeniu badania stanu zdrowia. Wystawienie zwolnienia bez wcześniejszej oceny stanu zdrowia może być potraktowane jako nieprawidłowe i tym samym może zostać cofnięte.

W trakcie wystawiania zwolnienia lekarskiego lekarz powinien wziąć pod uwagę stan zdrowia pacjenta, a także rodzaj i warunki wykonywanej pracy. Takie zaświadczenie może zostać wystawione przez lekarza prowadzącego leczenie na czas, w którym pracownik powinien powstrzymywać się od wykonywania pracy (okres ten jednak nie może być dłuższy niż do dnia, w którym konieczne jest ponowne przeprowadzenie oceny stanu zdrowia).

O nieobecności w pracy z powodu choroby należy poinformować pracodawcę nie później niż w drugim dniu, w którym nie pojawiliśmy się w zakładzie pracy. Terminu tego należy przestrzegać, gdyż można go przekroczyć jedynie w wyjątkowych sytuacjach (na przykład gdy jesteśmy obłożnie chorzy). O niezdolności do pracy można powiadomić pracodawcę telefonicznie, faksem, mailem bądź przez inną osobę. Natomiast zwolnienie lekarskie należy dostarczyć najpóźniej w ciągu siedmiu dni od jego wystawienia (można to zrobić również listownie).

Każdej zatrudnionej osobie dodatkowo przysługuje zwolnienie na opiekę. Takie zaświadczenie można dostać od lekarza na opiekę nad dzieckiem, rodzicem bądź małżonkiem. Warto dodać, że na dzieci do czternastego roku życia każdemu pracownikowi przysługuje maksymalnie sześćdziesiąt dni zwolnienia na całym rok, natomiast na pozostałe osoby i dzieci powyżej czternastu lat można rocznie otrzymać czternaście dni zwolnienia.